ಸೂರ್ಯೊದಯ -೬.೩೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- ೬.೩೮
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ- ದ್ವಾದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಗವತ್, ಕುಮಟಾ.
೧೧.೧೫ ರಿಂದ ೧೧.೪೫ ಶ್ರೀರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿದ್ಯ.
೧೧.೪೫ ರಿಂದ ೨.೧೫ ಗುಡೆಅಂಗಡಿ, ಕುಮಟ, ಹೆಗಡೆ ವಲಯ ಸಭೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೩.೪೫ ರಿಂದ ೫.೩೦ ಮನೆ ಭೇಟಿಗಳು
ಮೊಕ್ಕಾಂ – ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಗವತ್, ಕುಮಟಾ

Facebook Comments