ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ
ಸೂಚನೆ: ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

Date Place
01/10/2011 Ramashrama,Bangalore
02/10/2011 Ramashrama,Bangalore
03/10/2011 Ramashrama,Bangalore
04/10/2011 Ramashrama,Bangalore
05/10/2011 Ramashrama,Bangalore
06/10/2011 Ramashrama,Bangalore
07/10/2011 Ramashrama,Bangalore
08/10/2011 Ramashrama,Bangalore
09/10/2011 Mansar
10/10/2011 Pushkar
11/10/2011 Pushkar
12/10/2011 Jodhpur
13/10/2011 Jodhpur
14/10/2011 Jodhpur
15/10/2011 Jodhpur
16/10/2011 Jodhpur
17/10/2011 Jodhpur
18/10/2011 Jodhpur
19/10/2011 Delhi
20/10/2011 Katra
21/10/2011 Katra
22/10/2011 Katra-Vaishnodevi
23/10/2011 Katra
24/10/2011 Katra
25/10/2011 Delhi
26/10/2011 Delhi
27/10/2011 Bengaluru
28/10/2011 Bengaluru
29/10/2011 Bengaluru
30/10/2011 Bengaluru
31/10/2011 Bengaluru

For more details contact :

Sri Harsha Jois: 9449595203 or

Sri Raghavendra Madhyasta: 9449595204

Facebook Comments