ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ
ಸೂಚನೆ: ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ

Date Place
01/11/2011 Raamaashrama,Bangalore
02/11/2011 G.D.Manjappa,kuvempunagar ,mysore
03/11/2011 G.D.Manjappa,kuvempunagar ,mysore
04/11/2011 T Shyam Bhat, Sampaje
05/11/2011 T Shyam Bhat, Sampaje
06/11/2011 T Shyam Bhat, Sampaje
07/11/2011 T Shyam Bhat, Sampaje
08/11/2011 Mani Math
09/11/2011 G. Bhimeshwara Joshi, Kalasa
10/11/2011 Ramanarayan Jois, Ankarakana, Kalasa
11/11/2011 Horanadu
12/11/2011 Horanadu
13/11/2011 Horanadu
14/11/2011 Sheshadri Bhat, Horanadu
15/11/2011 Arunashyama, Panjigadde
16/11/2011 Mani math
17/11/2011 Mani math
18/11/2011 Bangalore
19/11/2011 Delhi
20/11/2011 Hrishikesh
21/11/2011 Hrishikesh
22/11/2011 Hrishikesh
23/11/2011 Hrishikesh
24/11/2011 Hrishikesh
25/11/2011 Hrishikesh
26/11/2011 Hrishikesh
27/11/2011 Hrishikesh
28/11/2011 Hrishikesh
29/11/2011 Hrishikesh
30/11/2011 Hrishikesh

 

Contact Persons :

Sri Shriharsha Jois – 9449595203

Sri Raghavendra Madhyastha – 9449595204

Facebook Comments