ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಕನ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ.

[audio:DailyPravachana/January_2011/Ashirvachana_at_Kanyana_Dambe_Bheema_Shastry_Kanyana-bayaru__Valaya_15-Jan-2011.mp3]
Facebook Comments