ಶ್ರೀಗಳವರು ಇಡುವಾಣಿ ವಲಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ.

[audio:DailyPravachana/idavani_valasabhe_12_5_11.mp3]
Facebook Comments