ಮಠದ ಮೇಳದ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೇವೆಯ ಆಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ.

[audio:DailyPravachana/maani_mata_24_05_2011.mp3]
Facebook Comments