ಶ್ರೀಗಳವರು ಪುರಪ್ಪೆಮನೆ ವಲಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ.

[audio:DailyPravachana/purappemane_19_5_2011.mp3]
Facebook Comments