ಹರೇರಾಮ,
13-04 -2015- ಸಾಗರ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರಿನ ಮೂಲಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾವಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ಯಾತ್ರೆಯ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು:

Facebook Comments