ಸಿಗಂದೂರು- ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರಂಭಗೊಂಡ ಪಾದಾರ್ಪಣ 25

ಸಿಗಂದೂರು: 13-04-2015

ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ
ಶಿವ ವಾಮಾಂಕ ಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ |
ವಂದೇ ಚೌಡಾಂಬಿಕಾಂ ದೇವೀಂ
ತುಹಿನಾಚಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ ||

 

 

Facebook Comments