ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ ಮಾಣಿ , ಪೆರಾಜೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ – ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪನಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ದೇಶ:  ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ ಮಾಣಿ , ಪೆರಾಜೆ
ಕಾಲ: ವಿಕೃತಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಪೌಷ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ  ತ್ರಯೋದಶಿ
ದಿನಾಂಕ: 17-01-2011

Facebook Comments Box