ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬.೪೪

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬.೦೯

ಪಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿಃ ಪಂಚಮಿ

೧೧.೩೦ ರಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

೨.೦೦ ರಿಂದ ೩.೩೦ – ಮೀಟಿಂಗ್

೪.೧೫ ರಿಂದ ೫.೦೦ –  ಮನೆ ಭೇಟಿ

೫.೦೦ ರಿಂದ ೫.೧೫ –  ಮೊಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮೊಕ್ಕಾಂ –  ಎಮ್. ಕೆ. ನಟರಾಜ್, ಹೊಸನಗರ

Facebook Comments Box