6-1-2013ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ಕೈರಂಗಳದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮಕಥೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನ:

Facebook Comments