ರಾಮತಾರಕ ಜಪಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು onlineನಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಈ ಮೂಲಕ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಾಸಸ್ಥಳ, ಜಿಲ್ಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ:

Click here to register youself

 

Facebook Comments