ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಪನೀತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಜುರುಪಕರ್ಮದ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳು.
ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ, ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು.
Best wishes on the occasion of Yajur-Upakarma and Raksha Bandhan.

ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಯಜುರುಪಕರ್ಮದ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳು

ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಯಜುರುಪಕರ್ಮದ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳು

Facebook Comments