ರಾಜಸ್ಠಾನದ ಜೋಧಪುರದಲ್ಲಿ,ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ವಚನಾಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಂದ ರಾಮಕಥಾ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ.

ರಾಮಾಯಣ ಸಾರ ಸೌಂದರ್ಯ
ಭಾಗ -೧: [audio:Ramakatha/Raamayan-ka-Avataar.mp3]

ರಾಮ ಅವತಾರದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ
ಭಾಗ -೧: [audio:/Ramakatha/1.Ramakatha_04-12-2010_1-edited.mp3]
ಭಾಗ -೨: [audio:/Ramakatha/2.Ramakatha_04-12-2010_2.mp3]
ಭಾಗ -೩: [audio:/Ramakatha/3.Ramakatha_04-12-2010_3-%20edited.mp3]

ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಮಾವತಾರ
ಭಾಗ -೧: [audio:/Ramakatha/Putrakaameshti-Raamavtar-1.mp3]
ಭಾಗ -೨: [audio:/Ramakatha/Putrakaameshti-Raamavtar-2.mp3]

ಸುಂದರ ರಾಮ – ಸೀತಾ ರಾಮ
ಭಾಗ -೧: [audio:/Ramakatha/Ramakatha_6-12-2010_part1.mp3]
ಭಾಗ -೨: [audio:/Ramakatha/Ramakatha_6-12-2010_part2.mp3]
ಭಾಗ -೩: [audio:/Ramakatha/Ramakatha_6-12-2010_part3.mp3]

ಸಂಕ್ಷೇಪ ರಾಮಾಯಣ
ಭಾಗ -೧: [audio:/Ramakatha/Gaagar_me_saagar_1.mp3]
ಭಾಗ -೨: [audio:/Ramakatha/Gaagar_me_saagar_2.mp3]
ಭಾಗ -೩: [audio:/Ramakatha/Gaagar_me_saagar_3.mp3]
ಭಾಗ -೪: [audio:/Ramakatha/Gaagar_me_saagar_4.mp3]

Facebook Comments