ಹರೇರಾಮ,


ವಿಷ್ಣುಷಟ್ಪದೀ

ಹಾಡಿದವರು: ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯ
ಸಹ ಗಾಯಕರು: ಶ್ರೀ ಸಾಕೇತ ಶರ್ಮ, ಕುಮಾರಿ ದೀಪಿಕಾ, ಕುಮಾರಿ ಪೃಥ್ವಿ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್: ಸೂರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ
ತಾಳ:ಅನೂರಾಧಪಾರ್ವತೀ

Title Play Download
ವಿಷ್ಣುಷಟ್ಪದೀ Link

ಅವಿನಯಮಪನಯ ವಿಷ್ಣೋ
ದಮಯ ಮನಃ ಶಮಯ ವಿಷಯಮೃಗತೃಷ್ಣಾಮ್ |
ಭೂತದಯಾಂ ವಿಸ್ತಾರಯ
ತಾರಯ ಸಂಸಾರಸಾಗರತಃ ||೧||

ದಿವ್ಯಧುನೀಮಕರಂದೇ
ಪರಿಮಲಪರಿಭೋಗಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ |
ಶ್ರೀಪತಿಪದಾರವಿಂದೇ
ಭವಭಯಖೇದಚ್ಛಿದೇ ವಂದೇ ||೨||

ಸತ್ಯಪಿ ಭೇದಾಪಗಮೇ
ನಾಥ ತವಾಹಂ ನ ಮಾಮಕೀನಸ್ತ್ವಮ್ |
ಸಾಮುದ್ರೋ ಹಿ ತರಂಗಃ
ಕ್ವಚನ ಸಮುದ್ರೋ ನ ತಾರಂಗಃ ||೩||

ಉದ್ಧೃತನಗ ನಗಭಿದನುಜ
ದನುಜಕುಲಾಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರಶಶಿದೃಷ್ಟೇ |
ದೃಷ್ಟೇ ಭವತಿ ಪ್ರಭವತಿ
ನ ಭವತಿ ಕಿಂ ಭವತಿರಸ್ಕಾರಃ ||೪||

ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಭಿರವತಾರೈ-
ರವತಾರವತಾsವತಾ ಸದಾ ವಸುಧಾಮ್|
ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಿಪಾಲ್ಯೋ
ಭವತಾ ಭವತಾಪಭೀತೋsಹಮ್ ||೫||

ದಾಮೋದರ ಗುಣಮಂದಿರ
ಸುಂದರವದನಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ |
ಭವಜಲಧಿಮಥನಮಂದರ
ಪರಮಂ ದರಮಪನಯ ತ್ವಂ ಮೇ ||೬||

ನಾರಾಯಣ ಕರುಣಾಮಯ
ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿ ತಾವಕೌ ಚರಣೌ |
ಇತಿ ಷಟ್ಪದೀ ಮದೀಯೇ
ವದನಸರೋಜೇ ಸದಾ ವಸತು ||೭||

Facebook Comments