ಹರೇರಾಮ,
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗೋ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹನುಮಜ್ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು:

Facebook Comments