ಹರೇರಾಮ,
18-03-2015: ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರ ಅಮೃತಹಸ್ತ ದಿಂದ ಆದಿಗೋಕರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾದುಕಾಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು:

Facebook Comments