ಸೂರ್ಯೋದಯ- 6.59

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- 6.28

ಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲ

ತಿಥಿ-ಪಂಚಮಿ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಗಣಪತಿ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ಟ, ತುಂಗಾನಗರ ,ಬೆಂಗಳೂರು.

11.30 ರಿಂದ ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.

3.30 ರಿಂದ 4.30 ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ (ಪಾದಪೂಜೆ- ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ)

೪-೩೦ ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ

ಮುಕ್ಕಾಂ- ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ಟ, ತುಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Facebook Comments