ಸೂರ್ಯೋದಯ- 6.58

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- 6.29

ಪಕ್ಷ- ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ-ಷಷ್ಟಿ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾದೇವ ಭಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು

11.30 ರಿಂದ ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ತೀರ್ಥ- ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

4.00 ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ

ಮುಕ್ಕಾಂ- ಜಡ್ಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟ , ಬೆಂಗಳೂರು.

Facebook Comments