ಬೆಂಗಳೂರು ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೦– ಶ್ರೀ ಜೆಡ್ಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರವಚನ.

[audio:DailyPravachana/February_2011/Yatrikaru_Naavu_10-feb-11-kagga.mp3]


Facebook Comments