ಸೂರ್ಯೋದಯ- 6.44
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- 6.36
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಷಷ್ಠಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಜಿ. ಜಿ. ಯಾಜಿ ಹೊನ್ನಾವರ
1.15 ರಿಂದ 1.45 ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ,ತೀರ್ಥ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
2.00 ರಿಂದ 4.00 ಹವ್ಯಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಪೂಜೆ ಸಂಚಾಲಕರ ಸಭೆ
ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಕ್ಕಾಂ-ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮ ಮಠ, ಕೆಕ್ಕಾರು

Facebook Comments