ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೧೩
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೭
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ತ್ರಯೋದಶಿ
೧೨-೨೦ ರಿಂದ ೧-೦೦ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೩-೦೦ ರಿಂದ ೩-೨೦ ಮಲ್ಲಿಖಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ .
೩-೨೦ ರಿಂದ ೪-೦೦ ಆಂಜನೇಯನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ .
೪-೦೦ ರಿಂದ ೪-೩೦ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ
೪-೩೦ ರಿಂದ ೪-೫೦ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ
೪-೫೦ ರಿಂದ ೫-೨೦ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ
೫-೨೦ ರಿಂದ ೬-೦೦ ಮಹಾಬಲೆಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ
೬-೦೦ ರಿಂದ ೬-೨೦ ತಾಮ್ರಗೌರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ
೬-೨೦ ರಿಂದ ೬-೪೦ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ

Facebook Comments