ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೧೭
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೪
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ತ್ರಯೋದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ
೧೨-೨೦ ರಿಂದ ೧-೩೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ,
೪-೦೦ ರಿಂದ ೬-೦೦ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಗಣಪತಿ,ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ,ತಾಮ್ರಗೌರಿ ದೇವರಿಗೆ

Facebook Comments