ಸೂರ್ಯೋದಯಃ೬.೪೬

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ೬.೦೪

ಪಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿಃ ನವಮಿ

೧೧.೦೦ ರಿಂದ ೧೧.೧೫ – ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

೧೨.೩೦ ರಿಂದ ೨.೦೦ – ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪು ಉತ್ಸವ

ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮೊಕ್ಕಾಂ- ಚಂದ್ರಶೇಕರ್ , ಸೂರ್ಲಾಪುರ

Facebook Comments