ಸೂರ್ಯೊದಯಃ ೬-೫೪
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬-೦೮
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ-ದಶಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಸೊರ್ಲಾಪುರ, ಬಿಜಾಪುರ
೧೧-೩೦ರಿಂದ ತೀರ್ಥ , ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ-ಜಡ್ಡು ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ಟ ಧಾರವಾಡ

Facebook Comments