ರಾಮನ ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದವರೇ..

‘ಹರೇರಾಮ’ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನಿಸಿತು ?

‘ಹರೇರಾಮ’ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ?

‘ಹರೇರಾಮ’ ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ?

ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಕೇಳುವಾಸೆ..

ಹೇಳುವಿರೇ ??

Facebook Comments