ಶ್ರೀಗಳವರು ಹೊಸಗುಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ.

[audio:DailyPravachana/HOSAGUNDA_16_05_2011.mp3]
Facebook Comments