ಮಂಗಳೂರು:
ಕೈರಂಗಳದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ರಾಮಕಥೆಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಫೋಟೋಗಳು:

Facebook Comments